The Myth - latest single ‘Tonight

Finalisti ta Miss World Malta 2012Tletin tfajla bejn sbatax u hamsa u ghoxrin sena, minn lokalitajiet minn Malta u Ghawdex ser jikkontestaw ghal l-aktar titlu prestigjuz. Sue Rossi U Claudia Calleja minn Modelle International huma bhal kull sena responsabbli jorgannizzaw dan il-kuntest nazzjonali.

Skond regolamenti minn Miss World Jersey Ltd. it tfajliet maghzula jrid jkollhom valuri tajba u personalita' ghaliex fl-ahhar mill-ahhar l-istess organizzatturi huwa dak li jfittxu meta jigu biex jaghzlu il-rebbieha finali tal-Miss World.

Matul il-preperazjioni tadan l-aveniment it-tfajliet jiehdu sehem f’diversi attivitajiet, fosthom il-titlu ta Beauty with a purpose. Titlu verament importanti ghall-orgnizzajioni fill-Miss World.

Kull min hu licenzjat minn Miss World Jersey Ltd  biss jista juza din it-tema “Beauty with a Purpose”, u bhekk il-kontestanti kollha tal-Miss World Malta 2012 kollha ser ikunu involuti fattivitajiet sabiex il-kontestanti kollha ta  dan il kuntest jkunu qedghin huma ukoll jipprattikaw din it-tema.

Diversi fotografi flimkien ma l-istilisti u team taghhom qed jippreparaw photoshoot interessanti biex jigu iprezentati waqt il-program ‘Ordos 2012 Miss World Malta  fejn f dan il-programm ser naraw jiehdu sehem lil kontestanti kollha u ser jkun iprezentat min Claudia Calleja.

Prive hairdressing huma l-istilisti tax-xaghar ufficcjali tal-programm  li ser jkunu qed juzaw il-prodotti Angel hair. Waqt li l-make-up maghzul ghal kontestanti huwa Golden Rose.  Fis serata tal-Miss World Malta, grupp iehor ta  stitlisti tax xaghar ser jkunu involuti u mqasma madwar il-kontestanti kollha.

Fil-program ser naraw ukoll features interessanti fosthom, dwar il-gojelleri sponsorjat minn 202 Jewellery, dwar il-kura tadwifer grazzi ghal Wispers b’prodotti Shellac.

Waqt is-serata finali se naraw ukoll sfilati ta l’ahhar kollezjioni ta diversi ditti tal hwejjeg. Sue Rossi se tkun maghna ta kul gimgha fejn se itina tarrif important x’qed jigri fil Miss world organization u x’attivitajiet ghandhom ippreparati ghal kontestanti ta din is-sena Miss world 2011, li se jikompetu flimkien f’Novembru li gej madwar120 pajjiz.

Ir-rebbieha li se tintghazel f’ Lulju fejn  ser tivvjagga ghal esperjenza sabiha li ma tinsa qatt ta Miss World  waqt li tintlaqa madwar 120 pajjizi ohra.


Il-finalisti kollha ser jkunu qed jidhru waqt il programm D Search kull nhar ta Hamis mid 28 ta’ April f’ 10.00 pm fuq Net TV.

It-telespetaturi ser ikollhom sehem biex jivvutaw permess ta televoting question waqt il-program ghal dik tfajla li jahsbu li ghandha tkun l-ambaxxatrici ta Malta. Hemm diversi premijiet li se jintrebhu tull is-sensieha kollha, fosthom passagg ghal tnejn gewwa parigi inklu l’akkomodazjioni grazzi ghal Easivase. Din il-gimgha mumhix ha jidru il-kontestanti peress li se nintroducu ir-rebbieha renjanti Francesca Gaspar, u ha naraw ix-xoghol taghha x’kien matul is-sena taghha, Francesca ghandha hafna x’tirrakonta peress li hijja ukoll tati sehem hafna f’wahda mil l’ghaqdiet tal l’annimali f’pajjizna.Ta kul gimgha ha nzomukom aggornati mal Gazzeta taghna, fen ha nibdew intukhom tariff x ha tara fil program D Search kull nharta Hamis fl-10pm, b’repetizjioni is-Sibt fil 11.30pm.

Comments