The Myth - latest single ‘Tonight

Miss & Mr World Malta 2014


Ghoxrin tfajla bejn sbatax u hamsa u ghoxrin sena, minn lokalitajiet minn Malta u ghawdex ser jikkontestaw ghal l aktar titlu prestigjuz. Sue Rossi U Claudia Calleja minn Modelle International huma bhal kull sena responsabbli jorgannizzaw dan il kuntest nazzjonali. Din is-sena edizjioni specjali f’istess serata se jintazel ukoll ir-raprezentant Malti li se jipartecipa f’Junju li gej fil konkors Mr World, u ghalhekk se tinaqad serata wahda gewwa il Pjazza Teatru il-Belt.

Skond regolamenti minn Miss World Jersey Ltd. It tfajliet  u guvintur maghzula jrid jkollhom valuri tajba u personalita' ghaliex fl ahhar mill ahhar l istess organizzatturi huwa dak li jfittxu meta jigu biex jaghzlu il-rebbieha finali tal Miss World u Mr World.Ma tul il-preperazjioni ta dan l’aveniment it-tfajliet jiehdu sehem f’diversi attivitajiet, fosthom il-titlu ta Beauty with a purpose. Titlu verament important ghal l’orgnizzajioni fill Miss World.
Kull min hu licenzjat minn Miss World Jersey Ltd  biss jista juza din it tema “Beauty with a Purpose”, u b hekk il kontestanti kollha tal Miss World Malta 2014 kollha ser jkunu involuti f attivita  matul ix xahar ta April sabiex il kontestanti kollha ta  dan il kuntest jkunu qedghin huma ukoll jipprattikaw din it tema.

Il-Kontestanti kollha flimkien ma l istilisti u ‘team’ taghhom qed jipreparaw  biex jigu ipresentati waqt il-program ‘Miss World Malta’  fejn f’ dan il programm ser jkun iprezentati min Claudia Calleja, b’produzjioni ta Modelle International.

Fil program ha naraw ukoll features interessanti fosthom, dwar il-gojelleri sponsorjat minn 202 Jewellery”, dwar il-kura ta gilda minn “Coverderm” waqt li il make-up li se jintuza ha jkun “Golden Rose”.

Is-serata finali fejn tithabbar i-rebbieha ghal din is-sena se tkun fit 3ta Mejju gewwa Pjazza Rjal post storiku fejn issijru diversi attivatajiet, filwaqt li minbarra il-kontestanti se naraw ukoll diversi sfilati minn ditti rinomati. 
Aktar informazjioni dwar is-serata finali jigu ipublikata aktar tard.
Ir-rebbieha ta Miss world Malta ghal din is-sena se tinaqadt aktar tard f’Novembru gewwa Londra ma 130 partecipanta ohra fejn issir il final ta Miss World

Il programm “Miss World Malta minn April  li gej fuq Net TV.


Comments